Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Palun loe käesolevad privaatsustingimused hoolega läbi enne, kui asud kasutama Veebipoodi, Veebipoe funktsioone või Teenust. Käesolevad Privaatsustingimused on Kliendi ja Callide Group OÜ (edaspidi Nu Wellness) vahelise Lepingu ning Üld- ja Ostutingimuste lahutamatuks osaks.

1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

1.1. Nu Wellness kogub ja töötleb Kliendi järgnevaid isikuandmeid:

1.1.1. Kliendi ees- ning perekonnanimi;

1.1.2. Kliendi e-posti aadress;

1.1.3. Kliendi telefoninumber;

1.1.4. Kliendi aadress;

1.1.5. Kliendi ning N uWellnessi vaheline infovahetus;

1.1.6. Kliendi IP aadress.

2. KÜPSISTE KASUTAMINE VEEBIPOES

2.1. Nu Wellness kasutab Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Klientide Veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui Klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui Klient Veebipoodi külastab.

2.2. Nu Wellness kasutab järgnevat liiki küpsiseid:

2.2.1. Google Analytics küpsiseid kasutatakse Kliendi käitumist analüüsides Veebilehe täiustamiseks. Need küpsised annavad Nu Wellnessile teavet Veebilehe Klientide arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu Veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu küpsiste abil kogutud informatsioon liidetakse kokku teistelt Klientidelt saadud sarnase informatsiooniga ning on seetõttu anonüümne. Nu Wellness ei tuvasta üksikuid kasutajaid.

2.2.2. Sessiooniküpsiseid kasutatakse Veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab Nu Wellnessil ühendada Kliendi tegevused veebilehitseja sessiooniga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui Klient oma veebilehitseja akna avab ja sulgeb. Sessiooniküpsis koosneb ajutisest informatsioonist ning kustutatakse siis, kui Klient oma veebilehitsejast lahkub.

2.3. Kliendi eelneval nõusolekul kasutab Nu Wellness järgnevaid küpsiseid:

2.3.1. Facebook Pixel küpsiseid kasutab Nu Wellness Facebook’i vahendusel Kliendile reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis omakorda toob kaasa Kliendi veebiliikluse jälgimise Facebook’i poolt.

2.4. Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui Klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib Klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

3.1. Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, ning Veebipoe kasutamise võimaldamise eesmärgil, muuhulgas järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

3.1.1. veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks;

3.1.2. veebipoe kliendisuhete haldamine ning kliendiga kommunikeerimine;

3.1.3. müügi ja kliendibaasi analüütika koostamine ning uurimine;

3.1.4. veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamine;

3.1.5. veebipoe kasutusmugavuse arendamine tulenevalt küpsiste talletatud andmetest.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VIIS

4.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes ulatuses, mis on Nu Wellnessile teatavaks saanud Veebipoe ostu protsessi vahendusel, esitatud tellimuse ettevalmistamise ja täitmise kaudu.

4.2. Kogutud isikuandmeid talletatakse ning säilitatakse üksnes käesolevate privaatsustingimuste punktis 3 nimetatud eesmärkidel.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE NING KAITSE

5.1. Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

5.2. Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Nu Wellness kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Nu Wellness käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

5.3. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes Nu Wellness töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebipoe haldamisega seonduvalt.

5.4. Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib Nu Wellnessil olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

6. ISIKUANDMETE JAGAMINE

6.1. Nu Wellness ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

6.1.1. Teenuse osutamise tarbeks (veebipoes esitatud tellimuse kohaletoimetamiseks) edastatakse Nu Wellness lepingulisele tarnepartnerile pakikaart, millele on märgitud ainult esmavajalikud isikuandmed;

6.1.2. Tellimuse tarne tarbeks edastatakse Kliendi isikuandmed tarnepartneri iseteenindus keskkonda, et luua pakikaart, millega tarnitakse tooted Kliendile;

6.1.3. Maksete teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed ühele volitatud makse töötlejale, milleks on Montonio Finance OÜ;

6.1.4. Lepingu täitmise tagamiseks;

6.1.5.Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtab Callide Group OÜ kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse;

6.1.6. Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust lepinguliste partnerite abil. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks.

7. KLIENDIÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETEGA

7.1. Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

7.2. Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on Kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

7.3. Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse Kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

7.4. Kui Kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on Kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

7.5. Kõikide küsimuste korral, mis Kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-maili info@nuwellness.ee kaudu.